برخی از تاییدیه ها و گواهی نامه های دریافت شده توسط شرکت دانش بنیان به ساز انرژی