واحد حقوقی

آقای علیرضا مرادی وکیل پایه یک دادگستری

مدیرعامل و مدیر واحد بین الملل

مهندس ابوالفضل جان فدا

واحد اداری

آقای عرفان صدری کارشناس حقوقی

واحد فروش

مهندس سعید کریم کشته کارشناس مکانیک

آزمایشگاه

آقای شهرام معصومی

واحد تولید

آقای رضا شیخوان کارشناس الکترونیک

واحد انباد

آقای سعید تاجپور فرد

واحد مالی

سرکار خانم کیانلو کارشناس مالی

واحد تحقیق و توسعه و طراحی

مهندس مجتبی جان فدا کارشناس الکترونیک