برخی از امکانات سامانه آنلاین انرژی میتر

– انتخاب بازه زمانی

– نمایش مصرف بصورت جدول

– نمایش مصرف بصورت نمودار میله ای، خطی

– مشخص کردن حداقل، حداکثر و متوسط مصرف در نمودار

– امکان بزرگنمایی و کوچک نمایی نمودار