مارس 7, 2022 - شرکت دانش بنیان به ساز انرژی – سامانه انرژی میتر و موتورخانه هوشمند

مبانی اولیه تفکیک انرژی و آب

مبانی اولیه تفکیک انرژی و آب

مبانی اولیه سامانه انرژی میتر یکی از بهترین و عادلانه ترین روش ها برای تقسیم و تفکیک قبوض استفاده از سامانه انرژی میتر است، که وظیفه آن محاسبه مصرف دقیق واحدها در بخش های مختلفی همچون آب، گاز و ...

کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب

کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب

تجهیزات و ادوات اندازه گیری (کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب) براي اندازه‌گيري ميزان سيال در حال جريان از يك مسير بسته (مانند خط لوله) يا مسير باز (مانند كانال) با سطح مقطع مشخص، مي‌توان از وسايل و تجهيزات ...