مجموع پروژه های کار شده و کنتور التراسونیک نصب شده

83

تعداد کل پروژه ها

4643

تعداد کل میتر التراسونیک نصب شده

1667

کنتور التراسونیک انرژی (سرمایش و گرمایش)

1193

کنتور التراسونیک آب سرد بهداشتی

983

کنتور التراسونیک آب گرم بهداشتی

793

کنتور التراسونیک برگشت آب گرم بهداشتی