مجموع پروژه های کار شده و کنتور التراسونیک نصب شده

93

تعداد کل پروژه ها

5621

تعداد کل کنتور نصب شده

2517

کنتور التراسونیک انرژی (سرمایش و گرمایش)

1198

کنتور التراسونیک آب سرد بهداشتی

981

کنتور التراسونیک آب گرم بهداشتی

825

کنتور التراسونیک برگشت آب گرم بهداشتی