مجموع پروژه های کار شده و کنتور التراسونیک نصب شده

98

تعداد کل پروژه ها

5739

تعداد کل کنتور نصب شده

2584

کنتور التراسونیک انرژی (سرمایش و گرمایش)

1238

کنتور التراسونیک آب سرد بهداشتی

1821

کنتور التراسونیک آب گرم و برگشت آب گرم بهداشتی

96

کنتور برق تک فاز و سه فاز